సిబ్బంది వివరాలు

Wing Designation Name of the Employee Phone Number E-mail
Dr. NTR Vaidya Seva Trust Chief Executive Officer

Shri. Dr A.Ravi Shankar, I.P.S

8333815900 ceoap@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Administration & HR Executive Officer D.Rama Krishna Rao 8333817330 ramakrishnarao.d@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO(Admin & HR) Paul Sudhakar B 8333817321 paulsudhakar.b@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT- HR) P.V.D.Vasudeva Rao 8333817449 vasudeva.p@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT-Admin) A.Vijay Kumar 8333817404 vijaykumar.a@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT-RTI, Stores) B.Rama Krishna 8333816747 ap_c268@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT-Admin) S.Krishna Prasad 7901092783 ap_c290@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT) B.Kalpavalli 7901092782 ap_c275@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Budget & Finance JEO (Finance) G.V.S.Tirupathi Raju 7901092800 ap_d082@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.F.O (NT) M.Kiran 8333817344 kiran.m@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.F.O (NT) K Siva Prasad 8333817396 sivaprasad.k@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Project Monitoring Unit - Software GM(PMU) T.Vinod 7901092795 ap_c287@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
DGM(PMU) S.B.V. Malyadri 8333817456 ap_c274@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
AGM(PMU) M. Ankaiah 8333817452 ankaiah.m@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive C.V. Prasad 7901092779 ap_c273@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive K. Mudduswamy 7901092776 ap_c278@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive S.Vamsi Krishna 7901092778 ap_c277@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Associate G.Hema Chandra Sekhar 8333817448 ap_m372@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Group mail     ap_pmu@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Network Administrator V.Veera Kumar Reddy 8333817447 v.veerakumarreddy@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Operations wing ( Preauthorisations, Claims and Followups ) EO (Operations) Dr. G.Hymavathi 8333817303 D063@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Tech) Dr. K.V.V.Subramanyam 8333817317 C021@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Tech) Dr. Shashidhar 8333817329 AP_C184@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Tech) Dr. Naga Santosh 8333817319 AP_D081@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Tech) Dr. Nalli Prabavathi 7901092799 AP_C286@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Tech) Dr. Vijay Bhaskar Reddy 8333817347 AP_C229@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Tech) (EHS) Dr. Niranjan Kumar   AP_C317@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. Bala Anjaneyulu 8333817487 AP_C224@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. B Rajesh 8333817356 AP_C194@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. V. Mamatha Priya 8333817466 AP_C186@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. Lenin Raj 8333817325 AP_C187@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. K.Vanisree 8333817375 AP_C192@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. Sharvani 7901092790 AP_C285@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. Pream Chand 7901092781 AP_C291@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr Sadanala Sowmya 8333817372 AP_C297@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr Tirupati Komal 8333817399 AP_C296@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr.M. Praveen Kumar 8333817335 AP_C301@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr.Kalasapati S L N Chary 8333817432 AP_C304@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr G Sujan 8333817301 AP_C305@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. Radha   AP_C323@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr. Sri Kanth 8333817477 AP_C322@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T)(EHS) Dr. Sri laxmi   AP_C319@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T)(EHS) Dr.Azmeena Nazreen 8333817324 AP_C321@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) - EHS - Dental Dr. K.Girish   AP_C206@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) - EHS - Dental Dr. Suresh 8333817350 AP_C207@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) - EHS - Dental Dr. Ramnajaneyulu   AP_C208@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) - EHS - Dental Dr.Krishna   AP_C217@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) - EHS - Dental Dr D Pulla Reddy   AP_C315@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
DY.E.O (NT) M.Divya Rani 8333817363 ap_c218@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
CMCO DY.EO (TECH) Dr.P.Radha 8333817352 dr.p.radha@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
DY.EO (TECH) Dr.M.Jeevan Kumar   c111@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
DY.EO (TECH) Dr.Shanthakumari    
Grievance and Customer Care wing General Manager Dr. D.Pavan kumar 9885872323 ap_c276@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.EO(NT) A.Vijaya Bhaskar 8333817400 vijaybhaskar.a@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (TECH) Dr. K. Vijay Bhaskar Reddy 8333817347 dr.vijaybhaskarreddy@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Planning & Coordination wing Executive Officer(P&C)-I/C Dr. G. Hymavathi 8333817303 dr.g.hymavathi@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (P&C) Dr.B.V.Satish Kumar 8333817361 ap_d078@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(Tech-Dental) Dr.B.Manaswitha 8333816748 ap_c269@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
DY.EO (NT) M.Sekhar 8333817342 sekhar.m@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Empanelment & Medical Audit wing Chief Medical Auditor(I/C) Dr.B.V.Satish Kumar 8333817361 ap_d078@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
JEO (Medical Audit)(I/C) Dr.Amrutha Laxmi 8333817353 dr.amruthalakshmi@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
DPO Empanelment Related Issues 8333817450 ap_edm@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Field Operations Wing (Back office operations, District Operations & Hospital Coordination) General Manager (Grievance and CC) Dr. D.Pavan kumar 7901092797 ap_c276@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.EO(NT) A.Vijaya Bhaskar 8333817400 vijaybhaskar.a@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
104 Sevakendram GM(104 CC)-I/C Dr.B.Shashidhar kumar 8333817329 ap_c184@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
EHS EO(EHS) Dr.T.Ravi Prasad 7901092801 raviprasad.t@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT) P.Thirumala Devi 8333817338 p.thirumaladevi@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive P.Siva 8333817469 exec220@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive D.Jyotsna 8333817414 exec222@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive E.Srividya 8333817406 ap_m298@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Medical Reimbursement JEO (Medical Reimbursement) Dr.K.V.Joga Rao 8333817467 dr.jogarao@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(T) Dr.Padmaja 7901092780  
Dy.E.O(T) Dr.Ch.Sreekanth Reddy 7901092791  
Dy.E.O(T) Dr.Raj Kumari 7901092788  
Dy.E.O(NT) P.Anuja 8333817451 ap_c248@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive C Siva Shankar 8333817355 sivashankar.c@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Aarogya Raksha, Thalassemia and Orphans JEO (Aarogya Raksha, Thalassemia and Orphans) Dr.Ch.Surendra Babu 7901092798 ch.surendraBabu@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Dy.E.O(NT) P.V.D.Vasudeva Rao 8333817449 vasudeva.p@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Aarogya Raksha Executive A V Durgarao 8333817403 ap_m352@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Aarogya Raksha Grievances Executive P.Siva 8333817469 exec220@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive D.Jyotsna 8333817414 exec222@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Executive E.Srividya 8333817406 ap_m298@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Others Vigilance Officer K. Venkata Narayana 8333817322 ap_c272@ntrvaidyaseva.ap.gov.in
Legal Officer V.Jawahar Babu 8333817436 jawaharbabu.v@ntrvaidyaseva.ap.gov.in