కాపీ రైటు:

ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన అనుమతి లేకుండా ఈ సైటులో ఉన్న మేటిరీయల్ ను ఉచితంగా ఏ ఫార్మేట్ లో నైనా వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ సమాచారాన్ని వినియోగించుకోవడంలో యదార్ధ వివరాలు ఉపయోగించుకోవాలి. ఎటువంటి తప్పుడు విధానంలో కాని తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా కాని వినియోగించారాడు . ఇతరులకు తెలిసేలా ఏ వివరాలు ప్రచురించదలిస్తే సమాచారం రూపొందించిన వారి వివరాలు ప్రముఖంగా ప్రచురించాలి. ఈ వివరాలు తిరిగి ప్రచురించేందుకు ఇచ్చిన అంగీకారం ఈ సైట్ లో ఉన్న కాపీ రైటు కలిగిన ఇతర సమాచారానికి వర్తించదని గమనించాలి . అటువంటి సమాచారన్ని వేరొక చోట వినియోగించడానికి కాపీరైటు కలిగి వున్నా వారి అనుమతి .